รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้ามอเตอร์ ABC3200 แกนยาว
ราคา 490 บาท
Price $ 17
รายละเอียดมอเตอร์ ABC3200 kv ใส่เพลายาวสองตอน
ความยาวรวม 395 mm