รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าBLACK 2960-3218KV
ราคา 2,000 บาท
Price $ 69
รายละเอียดBLACK 2960-3218KV ของเรือ FT011