รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าสปีด Dragon 70A WP
ราคา 1,250 บาท
Price $ 43.5
รายละเอียดสปีด Dragon70A WP ของเรือ FT011
**สปีดไม่มีโปรแกรมถอยหลัง

Specification
1. Brake: ON/OFF
2. Battery type: NiCad/NiMh ,LiPo , LiFe (A123)
3. Low Voltage Protection Threshold ( Cutoff Threshold )
4. Restore factory setup defaults:
5. Timing setup : Automatic/ Low / High.
6. Soft Acceleration Start ups: Very Soft / Soft / Hard
7. Active RPM Control
8. Motor Rotation
9. Switching Frequency : 8kHz/16kHz
10. Low Voltage Cutoff Type : Reduce Power / Hard cutoff