รหัสสินค้าS-FT009
ชื่อสินค้ายอยผ่าอลูมิเนียม
ราคา 80 บาท
Price $ 3
รายละเอียดยอยผ่าอลูมิเนียม ของเรือ FT009