รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าABC 2217-3800KV
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดแกนมอเตอร์ขนาด : 4 มิล (Shaft : 4 mm)
รอบมอเตอร์ : 3800KV (KV : 3800)
แบต : ลิโพ 2-3 เซลล์ (Lipo : 2-3 cells)