รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าABC 2214-1400KV
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดแกนมอเตอร์ขนาด : 4 มิล (Shaft : 4 mm)
รอบมอเตอร์ : 1400KV (KV : 1400)
แบต : ลิโพ 2-4 เซลล์ (Lipo : 2-4 cells)