รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าSunnySky 2212-2200KV
ราคา 290 บาท
Price $ 10
รายละเอียดมอเตอร์