รหัสสินค้าS-JACKET-MOTOR
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ leopard 2840
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2845 , 2850 , 2860
ตัวปลอกน้ำความยาว 40 มิลลิเมตร