รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าสายต่อเซอร์โว
ราคา 20 บาท
Price $ 1
รายละเอียดสายต่อเซอร์โว ของเรือ 2 ตอน